โรงเรียนสุเหร่าบางมะเขือ (ปรีดี พนมยงค์ อนุสรณ์)

ประวัติ

วันที่ 17 ส.ค. 2561
ประวัติการก่อตั้ง
โรงเรียนสุเหร่าบางมะเขือ (ปรีดี พนมยงค์ อนุสรณ์)  เดิมมีชื่อว่า  โรงเรียนประชาบาล 
ตำบลพระโขนง  เปิดทำการสอนเมื่อวันที่  24  มิถุนายน  2477  โดยอาศัยสถานที่ของสุเหร่าเป็นที่เรียน  มีจำนวนนักเรียน  31  คน ในช่วงระยะเวลา  3  ปีต่อมา      ประชาชนได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราวหลังคามุงจาก  ขนาด  3  ห้องเรียนตั้งอยู่ในที่ดินของสุเหร่าบางมะเขือ
              พ.ศ.  2495  ได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนประชาบาล  เป็นโรงเรียนสุเหร่าบางมะเขือ
พ.ศ. 2499  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนถาวร  ขนาด  8  ห้องเรียน แทนอาคาร
ชั่วคราว  ภายหลังได้    ต่อเติมเป็น  14  ห้องเรียน
              พ.ศ. 2518 ได้รับโอนจากกองการศึกษาเทศบาลกรุงเทพ ไปสังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร
พ.ศ.  2520  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารใหม่  1  หลัง  แทนอาคารเก่าเป็นตึก  4 
ชั้น  18  ห้องเรียน  4  ห้องเล็ก  1  ห้องโถง(ล่าง)เอนกประสงค์
พ.ศ.  2536  ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเอนกประสงค์  2  ชั้น  เพื่อจัดทำห้อง
ประกอบอาหารในโครงการอาหารกลางวันและงบประมาณเพื่อซ่อมแซมอาคาร
พ.ศ.  2544    ได้รับงบประมาณต่อเติมห้องโถง(ล่าง)เอนกประสงค์เป็นห้องสำนักงาน
และห้องคอมพิวเตอร์จำนวน  4  ห้อง
              พ.ศ. 2545  ได้รับงบประมาณปี  2546  ต่อเติมห้องกิจกรรม 4 ห้องเล็ก และหลังคาลานเอนกประสงค์
              พ.ศ. 2546  ได้รับงบประมาณปรับปรุงทางเดินอาคารเรียน  ปรับปรุง